√ آخرین یافته ها وموفقیت ها در زمینه کاربرد عوامل بیوکنترل در کشاورزی و منابع طبیعی 

√ فرمولاسیون عوامل بیوکنترل

√ کنترل بیولوژیک و تغییرات اقلیم

√ سودمندی و مخاطرات کاربرد عوامل بیوکنترل

√ بهبود پذیرش کاربرد عوامل بیوکنترل نوسط کشاورزان

√ مکانیسم های برهمکنش میکروارگانیسمها و گیاهان و کنترل بیولوژیک