1402-09-30
1402-10-15
مسابقات
آثار هنری در زمینه کنترل کنترل بیولوژیک
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1402-11-26
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1402-11-26
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1402-08-10
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1402-11-26
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1402-11-26
ایده های برتر در زمینه کنترل بیولوژیک
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1402-11-26
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1402-11-26
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1402-08-11
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1402-11-26
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1402-11-26
1402-11-25 08:00
1402-11-26 16:00