ذبیح الله اعظمی ساردوئی
رئیس همایش
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran.
پست الکترونیکی: zabih.azami [at] gmail.com
حمیدرضا علیزاده
دبیر اجرایی
دانشگاه جیرفت، دانشکده کشاورزیریا، گروه گیاه پزشکی، جیرفت، ایران
پست الکترونیکی: hamidalizadeh [at] ujiroft.ac.ir
محمد امین جلالی
دبیر علمی
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
وب سایت: profile.vru.ac.ir/~ma.jalali
پست الکترونیکی: ma.jalali [at] vru.ac.ir