برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان مسابقه
ایده های برتر در زمینه کنترل بیولوژیک
اهداف برگزاری مسابقه
- کمک به حل موانع و مشکلات فرایند تولید و توسعه صنعتی محصولات جدید کنترل بیولوژیک
- کاربرد محصولات کنترل بیولوژیک در مزرعه
- مطالعات مکانیسم های کنترل بیولوژیک
-
توضیحات

مسابقه برای انتخاب ایده های برتر برای شرکتها و مطالعات پژوهشی می باشد

جوایز آثار برتر به شرط حضور ارسال کننده در همایش به وی تعلق خواهد گرفت

تاریخ شروع ارسال خلاصه آثار 1403-04-29
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1402-11-26
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1402-11-26
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1402-08-11
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1402-11-26
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1402-11-26