برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان مسابقه
آثار هنری در زمینه کنترل کنترل بیولوژیک
اهداف برگزاری مسابقه
انتخاب آثار برتر شامل عکس، فیلم، نقاشی، شعر و غیره ....
توضیحات

جوایز آثار برتر به شرط حضور ارسال کننده در همایش به وی تعلق خواهد گرفت

تاریخ شروع ارسال خلاصه آثار 1403-04-29
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1402-11-26
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1402-11-26
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1402-08-10
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1402-11-26
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1402-11-26