شماره حساب پرداخت هزینه شرکت در همایش
1402-06-04

شماره حساب برای پرداخت هزینه شرکت در همایش به شرح زیر می باشد:

درامد اختصاصی دانشگاه جیرفت
4001096103022637 حساب بانک مرکزی
شبا
IR500100004001096103022637
شناسه واریز(الزامی)
366096159140107020000000000001