مقایسه اثر نماتد Heterorhabditis bacteriophora با سموم آبامکتین و راگبی در کنترل Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه
کد مقاله : 1071-11THCBIOCONTROL (R2)
نویسندگان:
کوثر ربیعی سومار1، خدیجه عباسی *2
1دانشگاه ایلام
2دانشگاه ایلام/ ایلام/ ایران
چکیده مقاله:
نماتدهای عامل ریشه گرهی از پاتوژن‌های مهم گیاهی هستند که سبب خسارات زیاد در محصولات کشاورزی در سراسر جهان می‌شوند. استفاده از روش‌های سازگار با محیط زیست و توسعه روش‌های جایگزین مناسب برای سموم شیمیایی به منظور مهار این نماتد امری ضروری می‌باشد. در این پژوهش اثر آنتاگونیستی نماتد Heterorhabditis bacteriophora در غلظت‌های 10، 50 و 100 عدد لارو و سموم آبامکتین و راگبی در غلظت‌های ppm5، ppm25 و ppm50 روی نماتد ریشه‌گرهی گوجه‌فرنگی (Meloidogyne javanica) در شرایط آزمایشگاه بررسی شد و دو صفت عدم تفریخ تخم و میزان مرگ و میر لاروها در چهار زمان 48، 72، 96 و 120 ساعت ارزیابی گردید. نتایج روند عدم تفریح تخم در بازه زمانی 48 تا 120 ساعت نشان داد که بیشترین میزان عدم تفریح تخم در تیمار غلظت 100 عدد لارو نماتد بیوکنترل مشاهده شد و سپس تیمار غلظت 50 عدد لارو نماتد در رتبه بعدی قرار داشت. کمترین میزان عدم تفریح تخم در تیمار غلظت ppm 5 سم راگبی و تیمار غلظت ppm 25 سم آبامکتین مشاهده شد.میزان مرگ و میر لارو نیز روندی مشابه عدم تفریح تخم را نشان داد بیشترین میزان مرگ و میر لارو در تیمار غلظت 100 عدد لارو نماتد بیوکنترل مشاهده شد سپس تیمار 50 عدد لارو نماتد دارای بیشترین میزان مرگ و میر بود. کمترین میزان مرگ و میر لارو در تیمار غلظت ppm 5 سم راگبی و تیمار ppm 25 سم آبامکتین مشاهده شد.
کلیدواژه ها:
آبامکتین، راگبی، کنترل بیولوژیک، نماتد ریشه گرهی
وضعیت : چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است